Pas på de fredede områder!

Et aktuelt lovforslag skal affrede en række områder i København for at skabe plads til bolig- og erhvervsudbygning. Park- og Naturforvalternes formand opfordrer til at man lader Fredningsnævnet vurderer sager om affredning, så brede samfundsmæssige hensyn vægtes.

Efterspørgslen på jord til udbygning af bolig- og erhvervsområder i de største danske byer er stigende, og det sætter de grønne områder under pres. Også de fredede områder. Et aktuelt lovforslag skal bl.a. affrede en række områder i København, så disse kan anvendes til bolig- og erhvervsudbygning.
Park- og Naturforvalternes formand, Kirsten Lund Andersen, har en række principielle kommentarer til proceduren.
– Vi oplever over hele landet, at der sker byfortætning og at presset og efterspørgslen på de eksisterende grønne områder, byrum og parker stiger. Det mærker vi bl.a. i driften over hele landet. Og udviklingen ser ud til at fortsætte. Derfor vil jeg opfordre til, at politikere og beslutningstagere passer på de grønne områder vi har, udtaler Kirsten Lund Andersen
– En fredning er i udgangspunktet en varig sikring af et område, der dermed er sikret for fællesskabet ud fra en overordnet samfundsmæssig interesse, fx hensyn til naturværdien, landskabet eller kulturhistorien. I den konkrete sag fra København ser vi, at der stilles et lovforslag om at affrede en række områder, så disse kan bebygges. Jeg vil ikke udelukke, at dette kan være aktuelt i konkrete sager, men vil opfordre til at man respekterer den procedure, der er i fredningsbestemmelserne, og lader Fredningsnævnet behandle aktuelle sager. Det er vigtigt, at de overordnede samfundsmæssige interesser varetages uafhængigt af økonomiske interesser, lyder opfordringen fra Kirsten Lund Andersen.

Baggrund
Lovforslaget ”Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S” om affredning af arealer i Københavns Kommune, har været i høring frem til 6. januar. Find høringsmaterialet her.

Baggrunden for lovforslaget er en af de mere højprofilerede sager, nemlig sagen om Amager Fælled, hvor Københavns Kommune ønskede at bygge 2500 boliger på strandengene. Sagen blev som bekendt skrinlagt, men Københavns ambition om at bygge flere boliger er uændret. Derfor har kommunen nu kastet blikket på en række alternative områder, der skal rumme både bolig- og erhvervsudbygning som alternativ til Amager Fælled-projektet. Der er indgået en bred aftale om dette i forbindelse med Københavns budgetforlig for 2019. Udfordringen er, at der er restriktioner, bl.a. fredninger, på nogle af disse arealer. En normal procedure ved ønske om affredning er, at Fredningsnævnet behandler en sag. Men i den konkrete sag er altså fremsat et lovforslag, der overtrumfer Fredningsnævnet og ophæver en række fredninger for at skabe plads til bolig- og erhvervsudbygning.

Specialkursus i “Form- og knudebeskæring af træer”

Specialkurset i ’Form- og knudebeskæring af træer’ udbydes af Svend Andersen, Plantefokus.
På kurset gennemgås de mange elementtyper med henblik på at opnå en høj faglighed i opbygning og drift af elementerne. Dette til sikring af udtryk, funktion og levetid og dermed valuta for indsats.

Kurset har traditionelt deltagere med varierende faglig baggrund og på tværs af virksomhedstyper. Den gode dialog hjælpes på vej af mange powerpoint eksempler af delelementer og metoder.

Se programmet her

Hvor: Fredericia torsdag d. 21. februar kl. 09.00 – 16.00.
Pris pr. deltager: 1975,- kr. inkl. forplejning, ekskl. moms.
Tilmelding: til kursusleder Svend Andersen på mail svend@plantefokus.dk.
Ved tilmelding bedes oplyst navn, mail og virksomhed (faktureringsoplysninger).
Tilmeldingsfrist: 25. januar.
Efter tilmelding fremsendes bekræftelse og program med praktiske oplysninger samt deltagerliste.

– Hurtig tilmelding anbefales. Dels af hensyn til planlægning (lokale m.v.) og dels fordi tilmelding sker efter først til mølle princip.
I tilfælde af overtegning vil ekstra kursus blive søgt afholdt.
Med for få tilmeldinger forbeholdes muligheden for aflysning frem til d. 11 februar.

Engageret debat om grønnere byer

En ting står fast!
Meningerne er mangeartede, nuancerne adskillige og der er mange hensyn at tage. 
Det er groft sagt det efterladte indtryk efter en spændende og energifyldt konference på Christiansborg om, hvordan vi kan få mere natur ind i byerne. Er det byggeri eller bynatur, der skal brede sig ud over de stadigt færre tilgængelige kvadratmeter? 

Konklusionen blev – at det ikke er et enten eller, men at der skal være plads til både byggeri og bynatur. Vi skal have fokus på af finde de fælles takter i et samarbejde på tværs af brancher, interesser og kommunegrænser. Også spørgsmålet om der burde laves en national strategi for, hvordan vi får grønnere byer blev vendt på konferencen

Som Trine Torp, Miljø- og Naturordfører (SF) afslutningsvis konkluderede:
– Det har været en utrolig spændende dag og med en diskussion, som jeg vil tro, vi kunne lave en uges seminar om, fordi det her spørgsmål om grønnere byer netop har så mange afkroge. Roskildes borgmester, Joy Mogensen pegede eksempelvis på dilemmaet, om vi vil have vækst eller bæredygtig udvikling?
– Det er en dagsorden, som er er supervigtig, og at vi i den proces får flettet vækst og social samhørighed sammen med en grøn dagsorden. Vi skal eksempelvis kombinere klimasikring med attraktive bymiljøer pointerede Joy Mogensen, og opfordrede i samme åndedrag til, at vi træffer en fundamental beslutning om, hvordan vi ønsker vores samfund skal udvikle sig.

Gør det grønne os sundere?
Sundhedsforsker Bente Klarlund nuancerede debatten yderligere ved at sætte spørgsmålstegn ved, om borgerne reelt bliver sundere af, at der kommer flere grønne områder i byerne.
– Grønne områder har formentlig positiv effekt på fysisk og mental sundhed, men evidensen er ikke altid meget stærk. Men hvis det grønne fører til, at man bliver mere fysisk aktiv – så har det en effekt på sundheden pointerede sundhedsforskeren

Byer konkurrerer om at være liveable
Projektdirektør Curt Lilliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, Realdania pointerede blandt andet i sit oplæg, at når prisen på boliger fastsættes, er nærheden til grønne områder helt afgørende – vel at mærke når vi taler i en afstand af 500-1000 meter til det grønne.
– Så når vi alene taler om værdien for forbrugerne har de grønne områder inde midt i byerne en meget, betydelig værdi. Det at man skaber noget liveability i byerne er med til at gøre Danmark til et mere spændende sted at placere sig.

Bygherrerne skal turde sætte retning
– Man skal som bygherre vide, hvad man vil og sætte en retning. Bygherrerne skal turde gå forrest og sige, hvad vi vil med det her sted – og så prøve at få hele holdet med i den retning. Vi skal hele tiden være med til at drive udviklingen og tænke nyt understregede projektudviklingsdirektør Mia Manghezi, PensionDanmark i sit oplæg om, hvordan PensionDanmark arbejder med bæredygtigt byggeri.

National strategi for bæredygtige byer
Efter de fire indlæg fulgte en livlig debat mellem folketingspolitikerne Trine Torp (SF), Jens Joel (S), Erling Bonnesen (V) og Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) – og med mange spørgsmål fra salen.
Undervejs fandt politikerpanelet enighed om, at det er vigtigt, at vi tænker på tværs – også af kommunegrænser, når der f.eks. tales klimatilpasninger. Det blev drøftet, hvorvidt vi – måske – kunne have nationale planer for bæredygtighed eller for, hvordan vi får grønnere byer.

Læse mere og se videoer af debatten her

Vintermøde 2019 i Odense: Kampen om pladsen

Programmet for vintermødet d. 26. februar på Nordatlantisk Hus i Odense er klar.

Øget brug af grønne områder skaber slid, problemer med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage grønne åndehuller. Hvordan sikrer vi i denne situation både volumen og kvalitet i byernes grønne rum til glæde for fællesskabet og eksisterende og kommende beboere? Hvordan kan vi håndtere belastningen på vores byrum og grønne områder, når vi oplever, at slid og affald dræner vores driftsressourcer?

Hør bl.a. oplæg fra direktør Anne Tortzen, Center for Borgerdialog, administrerende direktør Ole Kjærgaard, OK Nygaard, vej- og parkchef Mads Astrup, Esbjerg Kommune, slotsgartner, John Nørgaard Nielsen, Center for Slotte og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen, afdelingsleder Niels Sloth Christiansen, Aalborg Kommune og studieleder Christine Nuppenau, Parkdiplomuddannelsen, Skovskolen

Find det fulde program her: Program for vintermødet 2019 i Odense

Tilmelding her 

Bemærk, at foreningen som vanligt tilbyder en attraktiv pris for medlemmer.