§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1 Foreningens navn er Park- og Naturforvalterne (Park and Nature Managers, Denmark).
Stk. 2 Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

§ 2. FORMÅL
Stk. 1 Foreningens formål er
§ at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt
§ i samfundet som helhed at markere den offentlige park- og naturforvaltning.

Stk. 2 Disse formål søges opnået ved
§ at foreningen medvirker i relevante udvalg, nævn, komitéer og arbejdsgrupper, m.v. således, at denne sum af viden formidles ud til samfundets og medlemmernes gavn, at informere om erfaringer og forskningsmæssige resultatet inden for fagområdet,
§ at afholde årsmøder og sikre medlemmernes mulighed for at vedligeholde og udbygge deres faglige viden,
§ at rådgive myndigheder fagligt ved oprettelse af stillinger, samt
§ at formidle nordisk og internationalt samarbejde mellem kollegaer.

§ 3. MEDLEMSKAB
Stk. 1 Som medlemmer kan optages

– offentligt ansatte, der er beskæftiget med planlægning, anlæg og drift på park- og naturområdet.
– personer, der er ansat inden for forskning og undervisning indenfor samme område i offentlige institutioner.
– pensionerede personer, der har været beskæftiget med planlægning, anlæg og drift på park- og naturområde eller har -været ansat inden for forskning og undervisning i offentlige institutioner inden for samme område.

Stk. 2 Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at personer, der ved en særlig indsats for foreningens formål har gjort sig fortjent hertil, udnævnes til æresmedlem.

§ 4. GENERALFORSAMLING
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august eller september måned.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden, indkomne forslag, regnskab og budgetforslag til den af medlemmerne sidst opgivne e-mail adresse, med mindre et medlem konkret har givet besked om at beretning skal modtages pr. post. Indkaldelse og beretning lægges på foreningens hjemmeside.

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til formanden senest den 1. juli s.å.. Kun rettidigt indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen.

Stk. 5 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1. og 2. suppleant.
9. Valg af revisorfirma.
10. Eventuelt.

Stk. 6 Formanden vælges af generalforsamlingen på lige årstal.

Stk. 7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 9 Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog § 4 stk. 11 og § 5.

Stk.10 I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige falder forslaget.

Stk.11 Til vedtagelse af beslutninger om:
§ Ændringer af foreningens vedtægter.
§ Forslag om ekstraordinært kontingent.
§ Optagelse af lån kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk.12 Såfremt ét af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen har fremsat skriftligt ønske herom, indeholdende den ønskede dagsorden og behørigt underskrevet af medlemmerne. Som grundlag for indkaldelse benyttes den på tidspunktet gældende medlemsfortegnelse.

Stk. 2 Indvarsling skal ske som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at begæring herom er fremsat.

Stk. 4 En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt.

Stk. 5 Til vedtagelse af beslutninger kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6 Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig og dagsordenen fastholdes, indkaldes inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

§ 6. BESTYRELSEN
Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
1. Formand.
 2. Næstformand
 3. Fem medlemmer uden portefølje.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsesperioden løber fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 4 På lige årstal vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5 På hver ordinær generalforsamling vælges en 1. og 2. suppleant.

Stk. 6 Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8 Der skrives referat over det på møderne passerede og vedtagne. Et eksemplar opbevares på foreningens sekretariat. Bestyrelsesmedlemmerne modtager referat til godkendelse.

Stk. 9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af den samlede bestyrelse er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stem- melighed falder forslaget.

Stk.10 Foreningen forpligtes og tegnes overfor tredjemand af formanden eller ved fuldmagt. I økonomi-spørgsmål gælder dog, at det er bestyrelsen, der har bemyndigelsen til
· At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender
· At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
· At meddele prokura”

stk.11 Til bestyrelsesmedlemmer ydes godtgørelse for dokumenterede udlæg.

§ 7. ØKONOMI
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Foreningens midler skal indsættes i bank eller i værdipapirer. Der må ikke forefindes kontant kassebeholdning.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag og kontoudtog forevist.

Stk. 4 Foreningens regnskab skal revideres af en registreret- eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

Stk. 5 Den valgte revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan anmode om enhver oplysning, som findes af betydning for udøvelsen af sit hverv.

Stk. 6 Der føres revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om årsregnskabets revision skal revisor angive, hvorvidt forretningsgangen findes betryggende.

Stk. 7 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

Stk. 8 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. KONTINGENT
Stk. 1 Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Stk. 2 Kontingentet betales forud. Årsopkrævning udsendes i 1. kvartal.

Stk. 3 Står et medlem trods påkrav i restance i mere end 6 måneder, kan bestyrelsen beslutte, at betragte medlemmet som udmeldt af foreningen.

§ 9. OPLØSNING
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, og når der derefter ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer er flertal for opløsning.

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning overgår formue og arkivmateriale til Havekulturfonden.

§ 12. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN
Stk. 1 Disse vedtægter træder i kraft den 10.september 2014
Foreningens første vedtægter blev besluttet på den stiftende generalforsamling den 5. marts 1955 i Odense.
Disse vedtægter er blevet ændret på generalforsamlinger i 1963, 1970, 1972, 1973, 1975, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2013 , 2014 og 2020
De hermed foreliggende vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen den 9. september 2020.

VEDTÆGTER UNDERSKREVET AF FORMANDEN  – september 2020