Pas på de fredede områder!

Et aktuelt lovforslag skal affrede en række områder i København for at skabe plads til bolig- og erhvervsudbygning. Park- og Naturforvalternes formand opfordrer til at man lader Fredningsnævnet vurderer sager om affredning, så brede samfundsmæssige hensyn vægtes.

Efterspørgslen på jord til udbygning af bolig- og erhvervsområder i de største danske byer er stigende, og det sætter de grønne områder under pres. Også de fredede områder. Et aktuelt lovforslag skal bl.a. affrede en række områder i København, så disse kan anvendes til bolig- og erhvervsudbygning.
Park- og Naturforvalternes formand, Kirsten Lund Andersen, har en række principielle kommentarer til proceduren.
– Vi oplever over hele landet, at der sker byfortætning og at presset og efterspørgslen på de eksisterende grønne områder, byrum og parker stiger. Det mærker vi bl.a. i driften over hele landet. Og udviklingen ser ud til at fortsætte. Derfor vil jeg opfordre til, at politikere og beslutningstagere passer på de grønne områder vi har, udtaler Kirsten Lund Andersen
– En fredning er i udgangspunktet en varig sikring af et område, der dermed er sikret for fællesskabet ud fra en overordnet samfundsmæssig interesse, fx hensyn til naturværdien, landskabet eller kulturhistorien. I den konkrete sag fra København ser vi, at der stilles et lovforslag om at affrede en række områder, så disse kan bebygges. Jeg vil ikke udelukke, at dette kan være aktuelt i konkrete sager, men vil opfordre til at man respekterer den procedure, der er i fredningsbestemmelserne, og lader Fredningsnævnet behandle aktuelle sager. Det er vigtigt, at de overordnede samfundsmæssige interesser varetages uafhængigt af økonomiske interesser, lyder opfordringen fra Kirsten Lund Andersen.

Baggrund
Lovforslaget ”Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S” om affredning af arealer i Københavns Kommune, har været i høring frem til 6. januar. Find høringsmaterialet her.

Baggrunden for lovforslaget er en af de mere højprofilerede sager, nemlig sagen om Amager Fælled, hvor Københavns Kommune ønskede at bygge 2500 boliger på strandengene. Sagen blev som bekendt skrinlagt, men Københavns ambition om at bygge flere boliger er uændret. Derfor har kommunen nu kastet blikket på en række alternative områder, der skal rumme både bolig- og erhvervsudbygning som alternativ til Amager Fælled-projektet. Der er indgået en bred aftale om dette i forbindelse med Københavns budgetforlig for 2019. Udfordringen er, at der er restriktioner, bl.a. fredninger, på nogle af disse arealer. En normal procedure ved ønske om affredning er, at Fredningsnævnet behandler en sag. Men i den konkrete sag er altså fremsat et lovforslag, der overtrumfer Fredningsnævnet og ophæver en række fredninger for at skabe plads til bolig- og erhvervsudbygning.