Tryghedsskabende belysning i grønne områder i Herlev

Af landskabsarkitekt Kirsten Høi, Herlev Kommune

Herlev Kommune har i 2017 haft fokus på belysning og tryghed i Herlevs grønne områder. Anledningen er desværre tragisk. Der blev begået et uopklaret mord på en højgravid ung kvinde i Elverparken i Herlev i november 2016. Efterfølgende bredte der sig en stemning af utryghed og ærgrelse over at mordet ikke blev opklaret.

Tryghedsskabende initiativer i grønne områder
Fra politisk side var der stort fokus på at genskabe trygheden, og i samarbejde med Vestegnens Politi blev der fokuseret på kampagnen Herlev passer på Herlev, som var igangsat allerede i 2015.

I starten af 2017 tog Herlev Bladet initiativ til en borgerundersøgelse, hvor en række grønne områder udpeget som utrygge. I forlængelse heraf afviklede Center for Teknik og Miljø fem åbne borgermøder på lokaliteterne, hvor møderne  konsulenter fra ÅF Lighting fremlagde information om tryghedsskabende lys. Efterfølgende modtog Center for Teknik og Miljø input fra borgerne til, hvilke aktiviteter de gerne så gennemført i de utrygge områder.

Teknisk Udvalg besluttede at der skulle afsættes ressourcer til mere tryghedsskabende belysning på lokaliteterne, og at de første lysanlæg skulle etableres i Elverparken,  hvor mange børn og unge har sin daglige gang.

Resultater fra borgermøder
Gennem møderne blev der skabt forståelse for, at tryghed ikke skabes ved at fælde alt beplantning, opsætte store projektører og gennemføre videoovervågning. Der var en fælles vilje til, at de grønne områder skal være rare at benytte, også når det er mørkt, og at belysning og beplantning skal udformes, så der er lys på stier, legepladser og opholdsarealer, men at der også gerne må være steder, som er mørke.

Der må gerne være træer og beplantning i de grønne områder, bare det ikke er tæt krat og busket lige op og ned af stierne, hvor man kan være bange for at lyssky personer gemmer sig.

Belysningen af stier og opholdsarealer skal være behageligt og ensartet, og det skal være muligt at se ansigterne på de, der færdes på stierne. Af samme grund kan vejreglerne for belysning ikke bruges i forbindelse med at der etableres lys for tryghed, da vejreglerne alene er defineret ud fra at der skal sikres lys nok på vej- og stibelægninger til at undgå trafikuheld pga. dårlig lys på belægningerne.

Når der skal skabes tryghed, skal det sikres, at ansigter kan genkendes. Pullertbelysning er derfor ikke hensigtsmæssig. Ujævn belysning med skiftende styrke er også uheldigt, da det kan give problemer for øjnene at vænne sig til skiftende styrke i belysning, når man færdes gennem et stiforløb.

Til gengæld kan belysning, som giver en oplevelse om aftenen være med til at tiltrække aktivitet og besøgende i mørke timer, hvilket også er med til at skabe tryghed.

Ny belysning i Elverparken
Det har været vigtigt for Herlev Kommune at få genskabt trygheden i Elverparken. Ny belysning, udtynding af busket og krat langs stier og flere aktiviteter i parken har været væsentlige faktorer, som der er arbejdet med i løbet af året.

ÅF Lighting har udarbejdet en lysplan for Elverparken, hvor der både er tænkt på den horisontal og den vertikal belysning, så parkens fysiske rammer synliggøres, hvilket fremmer orienteringsevnen og sikrer et godt overblik.
For at øge trygheden, skal man som parkbruger være sikker på, at der er belysning og tryg færdsel hele vejen gennem parken. I valget af belysningsudstyr er der fokus på at opnå høj regelmæssighed på stiernes belysning, så mørke områder imellem armaturerne undgås. Der er ligeledes fokus på at belyse tilstødende områder ved siden af stierne.

På stierne i parken anvendes parklygten Sky Park. Lygtens rundstrålende lysfordeling belyser stien og de tilstødende arealer, men vigtigst af alt er, at lygten belyser de vertikale flader jævnt, hvilket giver god aflæsning af personer og god ansigtsgenkendelse. Lygternes lysende armaturhuse fungerer desuden som lysende elementer, der optegner stiforløbet og letter orienteringen.

Den mest befærdede sti i Elverparken er Ederlandsvej. Her er Philips Københavnerarmaturer med Natrium-halogen lyskilder med gulligt skær udskiftet til dobbelt så mange LED-armaturer og opal skærm, hvilket resulterer i at belysningen er regelmæssig og med et ”hvidere” lys – og cykelsti, græsrabat, fortov og tilstødende beplantninger oplyses som ét samlet rum med en langt bedre farveoplevelse i belysningen end tidligere

gammel belysning ny belysning
Den gamle ujævne belysning med gult skær på Ederlandsvej sammenlignet med den nye reglemæssige belysning.

Udvalgte træer i parken belyses med nedgravningsarmaturer, Philips DECOscene, for at lette den rumlige aflæsning. Dette skaber desuden en visuel baggrund og giver træerne identitet, hvilket tilfører et oplevelsesaspekt til parken.

For at invitere til leg og bevægelse, er der projektørbelysning på parkens naturlegeplads. Projektørbelysningen står i kontrast til parkens øvrige belysning og fremhæver legepladsens elementer og tilføjer karakter. Almindelige projektører kombineret med gobo-projektører giver legepladsen et sjovt præg, der inviterer til leg.

Da den ny belysning var opsat, afviklede Center for Teknik og Miljø en lysevent i Elverparken sammen med SEAS-NVE, der havde udført arbejdet, hvor flere end 200 borgere deltog.

Kom og hør mere om belysningsprojektet i Elverparken på Gå-hjem-møde.