Ny publikation fra Nordisk Råd

Stadsgrönska och ekosystemtjänster – en nordisk verktygslåda för grönblå strukturer

Stadens grönområden har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. De utgör också en viktig förutsättning för att skapa en robust och hälsofrämjande byggd miljö i ett förändrat klimat. I de nordiska länderna finns en mångfald av verktyg som kan användas för att stärka urbana ekosystemtjänster och biologisk mångfald i samhällsbyggnadsprocessen. I denna verktygslåda finner du nio av dessa verktyg. Här finns vägledningar, handböcker, guider och metoder som till exempel grönytefaktor, planering av grönstruktur, restaurering av natur, zonering och lokalt omhändertagande av dagvatten. Varje verktyg presenteras med syfte, målgrupp, resultat, vilka kompetenser som behövs för att kunna tillämpa det och i vilken skala det kan användas. Syftet med denna publikation är att främja planering, byggande och förvaltning av grönblåa strukturer och ekosystemtjänster i de nordiska länderna.

Hent publikationen på svensk her

 

Ny temaside om ukrudtsbekæmpelse

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse kan stadig være en udfordring. Derfor har Videntjenesten etableret en ny temaside på Videntjenesten.dk, der formidler nye og tidligere Videnblade m.m. om emnet. Temasiden er åben for alle.

Kommunerne har efterhånden mange erfaringer med pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Nogle af dem kan du nu få del i via fem nye Videnblade, der er åbne for alle på Videntjenesten.dk. Grundlaget er en case-analyse af kommunernes erfaringer, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning gennemførte for Miljøstyrelsen 2018-19. Videnbladene er tilgængelige på en ny temaside, der også linker til en række tidligere Videnblade, hæfter, rapporter m.m. om samme emne. Ideen er et give kommuner m.fl. et bedre grundlag for deres overvejelser og valg af metoder.

Se temasiden på Videntjenesten.dk


Indhold udarbejdet af Tilde Tvedt/24.11.2020

Præsentationer fra Danske Parkdage 2019

Her kan du finde præsentationer fra Danske Parkdage 2019; dem vi har til rådighed.

Find præsentationerne fra Danske Parkdage 2019 her