Mindeord for landskabsarkitekt Lars Østerbye

Landskabsarkitekt Lars Løve Østerbye gik bort den 6. juni 2021 efter kort tids sygdom, 75 år gammel. I den forbindelse har Danske Landskabsarkitekter bragt en nekrolog – skrevet af landskabsarkitekt Henning Looft – som bringes i fuld længde i tidsskriftet Landskab senere i år.

Uddrag fra DL’s hjemmeside:

I perioden 1983-2011 var Lars Løve Østerbye stadsgartner i Herning Kommune og det er især gennem sit virke her at han satte et markant præg både på Hernings grønne profil og på udviklingen af landskabsarkitektfaget.

Lars modtog i 2008, som en af de første, Havekulturfondens hæderspris ”De kurtiserende traner” bl.a. for sit virke inden for udvikling af havekulturen i videste forstand, herunder også bestyrelsesopgaver og censoropgaver og for at fremstå som rollemodel for mange kolleger.

Mindeord for landskabsarkitekt Mikael Otterstrøm


Landskabsarkitekt Mikael Otterstrøm, Herlev Kommune er død 66 år gammel.

Mikael var mangeårigt og ivrigt medlem af Park og Naturforvalterne og deltog i mange af foreningens arrangementer inden kræften tog livet af ham. Mikael var ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor han er født og opvokset og boede til det sidste i Virum. I mange år virkede han som grøn entusiast sammen med Mogens Ellekvist og andre i Herlev Kommune.

Som kollega skriver landskabsarkitekt Kirsten Høi om Mikael Otterstrøm:

Vores kære kollega og gode samarbejdspartner Mikael Otterstrøm er sovet stille ind torsdag den 26. november 2020. Mikael har gennem længere tid haft en kræftsygdom, som var hård ved ham, men han bevarede i hele sygeforløbet håbet om, at han ville få det bedre.

Mikael nåede at arbejde som landskabsarkitekt i 33 år i Herlev Kommune, og han har i alle årene været en positiv og skattet kollega, som altid arbejdede på at få de bedst mulige grønne friarealer i Herlev. I mange år har Mikael arbejdet med friarealer ved daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner, og han var på alle institutioner en vellidt samarbejdspartner. Mikael var endvidere i en lang årrække tillidsrepræsentant for arkitekterne i Herlev Kommune, og også denne post bestred han med stor tilfredshed for alle.

Mikaels positive livssyn, rolige gemyt sammen med en stor viden og interesse indenfor musik, kunst og havebrug gjorde det meget nemt at holde uendeligt meget af Mikael. Mikael levede alle årene meget sundt, dyrkede masser af motion, var en dygtig løber og spiste fornuftigt, og derfor kan det på en måde synes meget uretfærdigt, at han gik bort så kort tid efter sin sidste arbejdsdag i Herlev Kommune. Mikael nåede kun at opleve pensionisttilværelsen i 2 måneder.

Heldigvis holdt Mikael meget af sit job i Herlev Kommune, og til sin afskedsreception den 27. september 2020 fortalte han, at der ikke havde været en dag i hele hans arbejdsliv, hvor han ikke havde glædet sig til at komme på arbejde.

Mikael efterlader sin samleverske Karen, sin datter Andrea og 2 børnebørn

Mikael er bisat den 8. december i Timotheuskirken, Valby.

Af: Kirsten Høi

Landskabsarkitekt, Herlev Kommune

Bestyrelsesmedlem, Park- og Naturforvalterne


Friluftsrådet får ny direktør

Winni Grosbøll, der har været borgmester på Bornholm de sidste 11 år, bliver ny direktør for Friluftsrådet. Hun tiltræder 4. januar 2021.

“Vi har valgt en stærk kandidat, der har en solid forankring i Friluftsrådets værdier om at naturen skal være åben, og at friluftsliv skal være for alle. Winni har desuden en baggrund, der giver nye og spændende perspektiver i Friluftsrådets politiske interessevaretagelse både nationalt og lokalt, hvor vilkårene for friluftsliv for alvor skal på dagsordenen de kommende år. Den udvikling er vi sikre på, at Winni Grosbøll er den helt rigtige til at varetage”. Sådan begrunder Niels-Christian Levin Hansen, der er formand for Friluftsrådet valget af den populære borgmester som ny direktør for paraplyorganisationen.

Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside.

Jon Pape er ny formand

Der er afholdt generalforsamling i Park- og Naturforvalterne. Jon Pape er ny formand og Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune og Kristel Helena Jelstrup Hansen, Høje-Taastrup, er valgt til bestyrelsen. Og så blev vedtægterne ændret, så personer, der er ansat inden for forskning og undervisning kan være medlemmer af foreningen med fulde rettigheder.

Landskabarkitekt, PhD, Jon Pape er valgt som ny formand for Park- og Naturforvalterne. Han er netop gået på pension fra jobbet som serviceområdechef for Byens Drift, Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Jon har siden 1993 haft forkellige ledende stillinger i Københavns Kommune og har også tidligere været afdelingsleder på forskningscentret for Park- og Landskab.

Generalforsamlingen 2020 var dermed også afslutningen på Kirsten Lund Andersens 8 år som formand. Kirsten havde valgt ikke at genopstille. I sin beretning havde Kirsten fokus på perioden siden 2012 og gav status for arbejdet med Parkdage, Vintermøde, Landskabspris m.m. Konstaterede, at Park- og Naturforvalterne er en lille forening, så det er nødvendigt med fortsat samarbejde med andre foreninger, nordiske søsterforeninger, forskning og uddannelse. Formanden skrevne beretning er tilgængelig på hjemmesiden, se link herunder.

Også på andre poster var der udskiftning. Nyvalgte til bestyrelsen er skov- og landskabsingeniør, Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune og landskabsarkitekt Kristel Helena Jelstrup Hansen, Høje-Taastrup. Benedikte har i den forgangne periode været suppleant til bestyrelsen. Nye suppleanter er landskabsarkitekt Christine Nuppenau, Skovskolen og landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, tidligere Lyngby-Taarbæk, der har været aktiv i bestyrelsen siden 1997.

Landskabsarkitekt Mette Esbjerg Jørgensen, Esbjerg, der tidligere bl.a. har været næstformand, forlader bestyrelsen. Mette har været medlem siden 2012.

Vedtægtsændring med nyt medlemsgrundlag

På generalforsamlingen blev ligeledes vedtaget et forslag fra bestyrelsen om at ændre medlemsgrundlaget, så personer, der er ansat inden for forskning og undervisning i sektoren kan være medlemmer med fulde rettigheder. Disse har tidligere haft mulighed for at være passive medlemmer. Tilsvarende kan pensionerede med vedtagelsen være medlemmer med fulde rettigheder.

Du kan finde referatet, det vedtagne budget og regnskab og den skrevne beretning HER

Årets Grønne Medlem 2018: Overgartner Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune

In absentia blev overgartner Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune ved Danske Parkdage 2018 udnævnt til ”Årets Grønne Medlem”.

Christina Kastrup Madsen, Årets Grønne Medlem 2018

Christina Kastrup Madsen, Årets Grønne Medlem 2018

Her bringer vi formand Kirsten Lund Andersens motivering for valget:

“Det er mig en stor glæde at kunne udnævne Christina Kastrup Madsen fra Furesø Kommune til Årets Grønne Medlem.
Begrundelsen er følgende: Med udgangspunkt i Christinas mange mountainbiketure hjem fra arbejde af snoede stier og med sin let bøjede position har hun haft udsigt til stiens belægning af grus eller asfalt og så nogle kedelig græsarealer der med Christinas næse for forandring kunne se anderledes ud. Mere spændende end græs der trods alt skal behandles op mod en snes gange om året.
Med et fingerknips har Christina formået at få medarbejdere engageret i at udplante stauder i stirabatter og har udbredt denne tendens til vejrabatter og i grønne områder. Hurtigt er der udlagt betydelige arealer i vejbilledet med synlig frodighed og staudesammensætninger, der senere er udvidet med det væld af præriegræsser, der de seneste år virker med frodighed for vejfarende, cyklende og gående.
Senere er arealerne udvidet med blomsterenge, hvori er lagt forårsløg, så der på hvert gadehjørne kan ses tulipaner. Enkelt men markant. Alle borgere i Furesø Kommune skulle opleve en blomst om foråret. Igen senere er arealer udviklet med mange ualmindelige vækster og hvem har ikke set Camassia i vejrabatter. Et latinsk plantenavn der af vittige udøvere er oversat i fodbenklæder. Det seneste påfund er den noget mere synlige Kejserkrone og hvem ved hvad det næste bliver.
Til alt dette er med stor ivrighed udviklet muldsammensætninger, hvis variationsnummer overstiger 7 og kun Christina ved, hvor man er på vej hen.
Hertil kommer, at Christina har måttet fremvise herlighederne for alle os andre fra andre kommuner, boligselskaber og undervisningsinstitutionerne fordi; hvordan gør hun? Med et fingerknips.
Ingen har som Christina formået at sætte stauder på dagsordenen så det i den grad formidler faget i samfundet. Gennem erfaringsudveksling har hun formået at udvikle beplantninger gennem egne medarbejde og har forestået utallige fremvisninger i faglige kredse ligesom hun beredvilligt har formidlet idéerne til andre.
Hun har i høj grad sat det grønne på dagsordenen i ordets ægte betydning og dermed givet borgerne lyst til at besøge grønne områder i kommunen. Hun deltager i samfundsmæssige grupper og har derigennem udbredt vores forenings formål til offentligheden.
Jeg ønsker endnu engang Christina Kastrup Madsen tillykke med udnævnelse.”

Vintermøde i Odense: Landskabsarkitekt i en forsyningsvirksomhed

Landskabsarkitekt i en forsyningsvirksomhed. Lærke Kit Sangill arbejder i Vand Center Syd i Odense, bl.a. med de grønne elementer i klimatilpasningsprojekter.

Landskabsarkitekt i en forsyningsvirksomhed. Lærke Kit Sangill arbejder i Vand Center Syd i Odense, bl.a. med de grønne elementer i klimatilpasningsprojekter. Hør Lærkes indlæg på Vintermødet.

Regnvandshåndtering og klimatilpasning er på dagsordenen i kommunerne og det kræver samarbejde mellem mange fagområder. Hvordan gøres det i praksis, og hvordan med plantevalg og drift af regnvandsbede. På Park- og Naturforvalternes vintermøde kan du bl.a. høre om erfaringerne fra Odense.

Det er ikke alle forsyningsvirksomheder, der har en landskabsarkitekt ansat. Men Vandcenter Syd i Odense har! Her arbejder landskabsarkitekt – og medlem af Park- og Naturforvalterne – Lærke Kit Sangill. Arbejdsområdet er bl.a. klimatilpasning og arbejdet med at sikre, at klimaprojekterne også har elementer, der bidrager til en grønnere og mere attraktiv by.
– Min opgave er bl.a. at udarbejde skitser og oplæg til projekter som både kan være udgangspunkt for udbud og sikring af, at de tekniske løsninger også fungerer som grønne biotoper, fortæller Lærke Kit Sangill. Gevinsten er en mere kvalificeret dialog med rådgivere og entreprenører om de grønne og landskabelige elementer, vurderer Lærke Kit Sangill.
Når forsyningsvirksomheden har landskabs-kompetencerne in-house, så giver dette måske en anden type af projekter, baner vejen for flere eksperimenter med brug af de grønne elementer og giver mulighed for en vindensindsamling, der nemt går tabt, hvis alt lægges ud til rådgiver.

Grønne projekter i gråzone
Klimatilpasningsprojekterne er dog på mange måder stadig en udfordring, hvor ansvaret er delt mellem forsyningen og den kommunale myndighed og ofte er der også stærke beboer- og erhvervsinteresser i spil.
– Når jeg taler med kollegaer rundt i landet, så hører jeg, at koordinering og prioritering i klimaprojekterne stadig er en udfordring. Der er delt ansvar og i nogle tilfælde også en gråzone, hvor juraen er uspecifik eller svært kompatibelt med et projekt, hvor regnvandssystemer er placeret på overfladen. Det kan gøre det vanskeligt at realisere det vi gerne vil. Konkret kan der fx være forskellige opfattelser af vægtningen mellem trafikelementer og klimatilpasning, fx i form af vejbede, siger Lærke Kit Sangill, der er oplægsholder på vintermødet. I oplægget rundes og de spændende erfaringer fra Odenses projekt Klimaklar i Skibhus.

Læs mere om program og tilmelding til vintermødet

Lisbeth Østergaard – Årets Grønne medlem 2016

Parkforvalter Lisbeth Østergaard, Faaborg-Midtfyn Kommune er ”Årets Grønne Medlem” 2016. Hæderen blev traditionen tro afsløret af formanden ved middagen på Danske Parkdage, der i år blev afholdt i Frederikshavn. At dømme efter bifaldet var det et populært valg.

Lisbeth har tidligere i en årrække været foreningens sekretær og har derigennem været i kontakt med rigtigt mange medlemmer over hele landet. Mange kender Lisbeth som en engageret og ægte faglig ildsjæl. Lisbeth har bl.a. været med til at præge foreningens arbejde med netværksgrupper og udviklingen af Danske Parkdage siden starten. Lisbeth er god til at skabe netværk og det uformelle  faglige netværk på Fyn er stærkt.

Det er noget hjemkommunen har glæde af og det er tydeligt at se at faglig stolthed bæres ind i det daglige arbejde på Fyn.

Stort tillykke til Lisbeth Østergaard.

Mindeord for tidligere stadsgartner P.C. Mortensen

SKhistorie-307Tidligere formand for Stads- og Kommunegartnerforeningen, stadsgartner i Silkeborg P. C. Mortensen er død d. 13. oktober 2015. (1926-2015)

Poul Christoffer Mortensen blev født den 30. juni 1926 og døde i Silkeborg den 13. oktober 2015.

P. C. Mortensens far, Einer Mortensen (f. 1903), var kommunegartner i Holbæk og skrev den 8. januar 1945 en anmodning til 25 købstæder og anmodede om oplysninger om gældende lønforhold på fagområdet. Kommunalbestyrelsen i Holbæk eftersøgte en organisation i landet, der kunne give sådanne oplysninger. Kommunegartner Einer Mortensen bliver derved initiativtager til Stads- og Kommunegartner-foreningen og blev sekretær i foreningen fra dennes start i 1955. Han førte en forhandlingsprotokol som nu ligger i Rigsarkivet.

Sønnen, P.C. Mortensen, havde derfor kendskab til fagområdet fra barnsben og indmeldes i Stads- og Kommunegartnerforeningen i 1957 i sin egenskab af kommunegartner i Sønderborg Kommune, en stilling som hans yngre bror Niels Mortensen senere overtager. P. C. Mortensen optræder i bestyrelsessammenhæng i december 1961, idet han, sammen med andre, involverer sig i lønforholdene i de enkelte kommuner, der på daværende tidspunkt afhænger af indbyggerantallet i den enkelte by eller købstad.

P. C. Mortensen var stadsgartner i Silkeborg i 31 år fra 1970 til 2001. Han sætter sig ind i de lokale forhold og beskriver historisk, hvorledes det grønne blev skabt i Silkeborg Kommune. Han kender til, hvordan kommunens første gartner Anders Peter Jensen kører rundt med planter på tjenestecyklens bagagebærer og beplanter kommunen. P. C. Mortensens virke sætter virkelig Silkeborg Kommune på landkortet og han udvikler kommunens grønne islæt til borgernes tilfredsstillelse.

P. C. Mortensen var formand for Stads og Kommunegartnerforeningen efter S. A. Hansen. Han afløstes i 1983 som formand af stadsgartner Børge Clausen, Aalborg.

Årsmøderne i foreningen foregik dengang med ægtefæller som var med til hele årsmødet, både det faglige og det sociale. I 1979 blev der afholdt årsmøde i Silkeborg Kommune og P. C. Mortensen indførte, at borgmesteren i byen skulle byde velkommen til deltagerne og den lokale presse refererede ivrigt fra det fine møde om det grønne i byen. Der var besøgende fra hele landet og endog fra de nordiske lande.

Når P. C. Mortensen gik på talerstolen ved adskillige lejligheder stod der respekt om faget og han formåede ved sin fremtoning af få iscenesat den grønne indsats hos stads- og kommunegartnere i hele landet.

Æret være P. C. Mortensens minde.

Kirsten Lund Andersen
Formand for Park- og Naturforvalterne
Stadsgartner, Aalborg Kommune