UDSKUDT-Netværksmøde: Græs i grøftekanter, vejrabatter og biodiversitet?

Webinar d. 18. april 11.00 – 12.00

ARRANGEMENTET ER UDSKUDT

Oplæg ved landskabsarkitekt Hans-Ove Pedersen og dialog med konsulent Bo Jeppesen, DLF.

Kan I huske da der var fluer på bilens forruden? Man savner dem næsten og tænker hvor blev de af? Er det et resultat af manglende biodiversitet?

Vi skal alle bidrage! Hvis nu grøftekanter og vejrabatter opfattes som en ressource, så kunne de måske bidrag til biodiversiteten? Tænk nu hvis disse arealer kunne bidrage til den danske natur? At køre i bil og nyde grøftekanternes farvespil giver nydelse og livsmening. Vi påvirkes indirekte af det.

En sammenhængende græsmåtte er påstået at hindre blomstrende planter i at etablere sig. Men hvad er det for græsarter som hindrer denne fremspiring? Hvad er naturligt for danske grøftekanter og vejrabatter, som oftest er udsået med en indkøbt frøblanding.

Hvilke græsarter kan fremme flest insektarter? Udgangspunktet er en botanisk analyse fra 1967 .

Webinaret er for medlemmer af Park- og Naturforvalterne

ARRANGEMENTET ER UDSKUDT

 

Netværksmøde: Hvordan fremmer vi biodiversiteten i græsarealerne ?

Form: Online webinar med mindre grupper
Tid og sted: 21. marts 2024  kl. 10.00-11.00, online teamsmøde
Deltagere: Kun for medlemmer af Park og Naturforvalterne

Tilmeld dig her via dette link

Hvornår skal jeg slå græsset? Hvilke arealer skal jeg prioritere? Hvilken maskine/entreprenør skal jeg bruge? Hvad mon de andre gør?

Sidder du også og har de tanker, når du skal vælge hvordan du skal forvalte/drifte græsarealerne? Så deltag i Park og Naturforvalternes online sparringsmøde. Her mødes park og naturforvaltere fra hele landet, for netop at udveksle erfaringer. Mødet indledes og rammesættes af skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær for Park og Naturforvalterne.
Mødedeltagerne bliver efter introduktionen inddelt i online grupper med 5 deltagere i hver. Her får I mulighed for frit at dele erfaringer, og så samles der til sidst op på de pointer som grupperne kommer frem til.

Tilmeld dig her via dette link

Netværksmøde i Roskilde: Erstatning for skader på træer – hvad skal du være opmærksom på ?

På netværksmødet i Roskilde var emnet ’Hvordan vi passer på vores træer når der graves og bygges alle vegne’. Her kom emnet om erstatning for træer til debat.

Af Benedicte Dyekjær

På mødet blev reglerne for erstatningsansvar gennemgået, og der blev sagt, at man i princippet ikke kan få erstatning for træer som er beskadiget ved en given hændelse, hvis man som træejer, ikke får nogen udgifter ved det inden for to år. Det vil sige, at træet skal faktisk fældes for at kunne få erstatning. Det skabte en røre i salen, da der var bred enighed om, at træets værdi kan falde betragteligt, selvom træet ikke bliver fældet.

For at blive lidt klogere på problemstillingen har Park og Naturforvalterne har derfor været på jagt efter erfaringer i landets kommuner og hos IGN på Københavns Universitet. Praksis rundt om i landet er netop, at vi som kommunale træforvaltere kræver erstatning for skader forvoldt på vores træer, hvis der graves rødder over, sker skader på stamme eller grene. Flere kommuner har på forhånd opgjort standardpriser for de forskellige skader. Her kan nævnes Aarhus Kommune som har lavet publikationen ’Pas på træerne’, hvor priserne er angivet.

Vær præcis i aftaler og kontrakter

Læringen fra netværksmødet og snak med Iben Thomsen fra IGN på Københavns Universitet er, at vi i vores gravetilladelser, byggetilladelser og arrangementstilladelser, skal være specifikke om hvilke træer det drejer sig om, og vi skal have politisk godkendelse. Det vil sige, at man skal henvise til et politisk vedtaget dokument om emnet. Det er derfor ikke nok at sætte nogle generelle formuleringer ind om træer. I kravene skal der stå hvor meget skader på træer takseres til. Det skal altså være en slags kontrakt, hvor bygherre skriver under på, at de ikke vil skade træerne (udover hvad man har aftalt som uundgåeligt). Og at hvis de laver skader på træerne, skal de betale en bod på et foruddefineret beløb. Så er der nemlig ingen problemer med erstatning, også selvom træet bevares.

VAT 19

Iben Thomsen fortæller at man evt. kan bruge VAT19 til at sige, at boden skal være på en procentdel af træets værdi før skaden. Fx kunne barkskader på stammer koste samme del af værdien, dvs. 30 % af barkens omkreds ødelagt på et træ med en VAT 19 værdi på 300.000 kr. koster altså 90.000 kr. i bod. For rodskader kunne det være en halv gang mere, dvs. 25% af rodsystemet ødelagt af gravning koster 112.5000 kr. i bod. For skader på kronegrene kan man halvere procentsats – forudsat de ikke forværrer skaden ved at kappe de ramte grene inde ved stammen.

Iben bemærker at VAT19 værdisætning ikke er så god til gamle træer med biodiversitetsværdi, fordi systemet mener, at træerne taber i værdi, når de nærmer sig max. levealder.

En pointe fra Rudersdal Kommune var også, at når træerne skades så falder kommunens samlede trækapital. Og træer er faktisk det eneste element på vejene som med alderen øger sin værdi.

Erfanetværksmøde i Roskilde: Hvordan passer vi på vores bytræer når der graves og bygges alle vegne?

Gå direkte til tilmelding

Nåede du ikke med i Aarhus til Park og Naturforvalternes arrangement “Hvordan passer vi på vores bytræer”? Så er chancen der igen. Denne gang mødes vi i Roskilde fredag d. 23. feb. 2024. Emnet er det samme, men denne gang er det Roskilde Kommune og Rudersdal Kommune som fortæller hvordan de passer på deres træer.
Det gælder både i planprocessen med bl.a. lokalplaner, men især også når der graves alle vegne og kommunen skal give byggetilladelser og gravetilladelser.

Formålet med mødet er at vi skal dele ud af vores viden og lærer af hinandens erfaringer.
Alle forvaltere af træer står overfor udfordringen med graveaktører som graver for tæt på rødder, bygherrer som bygger for tæt på vores træer uden ordentlig beskyttelse eller selvtægtssager fra private. Vi som forvaltere af bytræer kan få meget glæde af at høre hvordan vi hver især arbejder med problemstillingen, både i forhold til at planlægge bedre med de øvrige aktører så vi undgår skader, men også hvordan vi får erstatning hvis først skaden er sket.
Derfor kan det også være en fordel at tage en kollega med, som netop giver gravetilladelser eller den kollega som udarbejder lokalplaner med bevaringsværdige træer. På den måde kan vi sammen få en forståelse for hvordan vi passer bedst på træerne.

Program:

09.30 – 10.00 Ankomst – kaffe og uformel snak.

10.00 – 10.30 Sådan arbejder Roskilde Kommune med beskyttelse af træer – i planprocessen og når der graves alle steder v/Parkforvalter Klaus Thomsen og urban landskabsingeniør Claudia Oddone
1

0.30 – 11.00 Sådan arbejder Rudersdal kommune med beskyttelse af træer – udgangspunktet er strategien ‘smukke grønne veje’ v/ Landskabsarkitekt Karsten Kristensen og tilsynsførende Ole Wedel.

11.00 – 12.00 Erstatning af træer, hvordan prissætter man og får krævet pengene ind v/Roskilde Kommune
12.00 – 13:00 Afslutning med frokost og plads til netværkssnak

Tid og sted
Fredag d. 23.2 -2024
Kl. 10.00-13.00 -Bemærk kaffe fra 9.30

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde.

Besøgende er tættere på indgang ved af benytte Gormsvej.

Der er p pladser begge steder.
P billet udleveres ved indgang på kortet.
Der kan være begrænset p pladser.

Alle er velkomne!
Medlemmer af foreningen deltager gratis og kan tage en ekstra deltager gratis med, f.eks. en kollega i vej- eller planafdelingen så man sammen kan dele viden. Ellers er deltagergebyr 500 kr.

Gennemføres ved minimum 20 deltagere.

Kørsel og p-forhold
Der er begrænsede parkeringspladser ved Rådhuset, så hop gerne sammen flere i bilen (vi hjælper med at arrangere samkørsel) eller hop på toget. Stationen ligger ikke langt derfra.

Gå til tilmelding her

 

 

Vintermøde 24: Udvikling af redskaberne i den grønne værktøjskasse

 

Park- og Naturforvalterne: Vintermøde 2024

19 . marts i Odense, Nordatlantisk Hus

Du har allerede krydset i kalenderen og nu er vi klar med temaet og et superspændende program er klar i uge 4. Som altid en super god medlemspris på 995 kr med fuld forplejning!

Den grønne branche rider i øjeblikket på en ’bølge’ skabt af behovet for klimatilpasning af vores byer, øget opmærksomhed på klima- og biodiversitetskrise og EU-krav om bæredygtighedsrapportering, som også omfatter biodiversitet som parameter. Tilsammen giver disse udfordringer den grønne branche en ’brændende platform’, men de stiller også nye krav til branchens aktører og måden, vi som fagfolk udøver vores faglighed på. Læs mere om temaet og find tilmelding her

Pas på træerne – hent publikation

Hvordan passer vi på vores bytræer når der graves og bygges alle vegne? Det var et spørgsmål som optog park og naturforvalterne der mødtes i Aarhus d. 7. december.

Det er et problem, som udfordrer alle forvaltere af træer. For udfordringen ligger i, at det er andre faggrupper der giver gravetilladelser, byggetilladelser, udarbejder lokalplaner, udfører entreprenøropgaver mm. Derfor er det så vigtigt, at vi sammen på tværs af fagligheder taler sammen, og har en fælles forståelse for vigtigheden af træernes værdi i byen. Det var netop også både Aalborg og Aarhus’ konklusion. Det lyder så enkelt, men det er det ikke i en travl hverdag. Derfor sker det også, at skaden sker og rødder skæres over når der laves ledningsarbejder, eller træer fældes til fordel for nybyggeri.

Eksempel på erstatning fra Aarhus Kommune

Aarhus kommune havde eksempler på erstatningssager som lykkes. F.eks. da der skulle fældes 20 bevaringsværdige træer ved nybyggeri. Det kostede bygherre over en halv million i erstatning til nye træer, samt genplantning af 14 nye stk. med rodvenligt bærelag til en værdi af estimeret 700.000 kr.

Hvad kan vi så gøre for at koordinere bedre?

Forvaltere af træer skal være med tidligt i lokalplansfasen. Her skal man have blik for om der er træer som skal udpeges som bevaringsværdige, og om de får nok beskyttet plads omkring sig. Det hjælper ikke noget at udpege et træ på en tegning og kun tegne kronen med et par meter i diameter med et byggefelt tæt op af, eller at der tegnes nye træer ind uden plads til tilstrækkelig plads til rodvolument.

Både Aalborg og Aarhus kommune afholder jævnligt tværgående ledningsejermøder hvor træforvalterne har mulighed for at tale træernes sag. Samarbejdet med dem som giver gravetilladelser bør også være et parløb med træforvalterne i mange tilfælde. De kollegaer som giver gravetilladelser skal opdrages til at være ekstra opmærksom hver gang der graves i nærheden af træer. I Aarhus Kommune har de bl.a. publikationen ”Pas på træerne” som er retningslinjer for beskyttelse af træerne. Det er et redskab som alle kan forholde sig til. Hent publikationen her

Gæsteprincip og tilbudslister

En anden interessant ting fra Aarhus Kommune, var deres holdning til at ledningsejerne selv skal stå for finansieringen når ledninger skal flyttes til fordel for nyplantning af træer. Derudover får bløde ledningsejere ikke lov til at grave ved træer. Alt ledningsarbejde skal skydes under træerne.

Aalborg havde et godt råd ved anlægsarbejder. Den korrekte beskyttelse af træer bør være en del af tilbudslisten. På den måde undgås det, at det er op til entreprenøren selv at definere hvordan træerne beskyttes.

Kan græsafklip være en ressource?

Gratis webinar torsdag d. 14. dec. kl. 10.00-11.00.
Skal du med, så send en mail til mn@byplanlab.dk
Flere og flere kommuner vil gerne af med græsafklippet efter slåning. Men ofte er det besværligt, dyrt, og besværligt at slippe af med. Kan vi aflevere afklippet til biogasanlæg? Hvis du er nysgerrig på emnet, så tilmeld dig vores webinar torsdag d. 14. dec. kl. 10.00-11.00. Her kan du høre driftsplanlægger Mikael Krongaard Grejsen fra Vordingborg Kommune fortælle om kommunens erfaringer med at aflevere græsafklip til to forskellige biogasanlæg. Her berøres spørgsmål som…
•Hvad kræver det af logistik ?
•Er der en forretningsmodel ?
•Hvordan håndterer man affald o.a. i græsset ?
Derudover fortæller park- og landskabsforvalter Majken Asserbo, Faaborg Midtfyn Kommune, om kommunens arbejde med græsafklip som en ressource, og hvad der spænder ben for dem og hvorfor de i dag afleverer til deponi. Nature Energy som har flere biogasanlæg i landet fortæller hvad der skal til for at de kan modtage græsafklippet i deres anlæg.
Program:
Velkomst v/ skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær
Hvorfor skal vi se græsafklip som en ressource, og hvordan skal vi komme af med det? v/ Majken Asserbo i Faaborg Midtfyn Kommune
Det skal der til for at Nature Energy kan modtage græsafklip i biogasanlæggene v/ Brian Laut Andersen
Praktiske erfaringer fra Vordingborg Kommune v/ Mikael Krongaard Grejsen
Spørgsmål og opsamling
Webinaret er tilrettelagt af  Park- og Naturforvalterne.
Det er gratis at deltage for alle, men oplys alligevel om du er medlem af Park- og Naturforvalterne.
Skal du med, så send en mail til mn@byplanlab.dk

Hvordan passer vi på vores bytræer ? Gratis netværksmøde i Aarhus

Hvordan passer vi på vores bytræer, når byen er i konstant forandring?

Gratis netværksmøde d. 7. 12. i Aarhus – gratis for medlemmer

Gå til tilmelding her

Fjernvarmen, fibernet og mange andre ledningsejere graver løs i de danske byer. Samtidigt er der mange steder i byer gang i fortætning og ændringer af gadeforløb, som kan få store konsekvenser for de træer der vokser i byens rum. Det er svært at undgå, at træerne får skader med overgravede rødder, skader på barken mm., og ofte ved bytræforvalteren ikke at der graves før det er for sent.

Kunne du godt tænke dig at høre andre kommuners erfaringer med at beskytte træerne, så kom med til Aarhus hvor Martin Højholt og Hanne Lund Steffensen fra Aarhus Kommune vil fortælle, hvordan man i Aarhus passer på træerne, og hvordan de sikrer sig erstatning, hvis først skaden er sket.

Du vil høre om procedurerne for beskyttelse af træer i lokalplanlægning, byggesagsbehandling og i dialogen med forskellige graveaktører og hvad du kan gøre for at få erstatning for dit skadede træ. Hvordan er det f.eks. vi værdisætter træernes værdi hvis en gren knækkes, en rod skæres over og lign.?

Vi får også besøg af Aalborg kommune ved parkforvalter Per Rasmussen, som vil fortælle hvordan de griber problematikken an i Aalborg. Tag din kollega med som giver gravetilladelser eller byggetilladelser så I sammen kan dele erfaringen.

Tid og sted

Torsdag d. 7. december 2023 kl. 11.00-13.00

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

 

Program

10.30 – 11-00 Ankomst -kaffe og uformel snak.

11.00 – 11.30 Beskyttelse af træer i byen v/projektleder Hanne Lund Steffensen og projektleder Martin Højholt fra Aarhus Kommune

11.30 – 11.50 Beskyttelse af træer i byen v/ parkforvalter Per Rasmussen fra Aalborg

Pause

12.00 – 13.00 Erstatning af træer, brug af VAT19 v/ Hanne og Martin

13.00- 14:00 afslutning med frokost og plads til netværkssnak

Gratis deltagelse for medlemmer – tag en kollega med gratis

Deltagelse er gratis for medlemmer af Park- og naturforvalterne inkl. deltagelse af en kollega, f.eks. din kollega, der giver gravetilladelser. Deltagere som ikke er medlem koster 500 kr.

Samkørsel

Er du interesseret I at køre sammen med andre deltagere, så angiv det ved tilmelding, og så forsøger vi at sætte de folk sammen som kommer fra samme områder – så er der også mulighed for netværkssnak under kørslen.

Gå til tilmelding her

Samarbejde og planlægning i et landskab i forvandling

Missede du Danske Parkdage eller skal du lige genopfriske den faglige oplevelse, så læs her den artikel som fagbladet Grønt Miljø har bragt om konferencen. Fokus på de dilemmaer der opstår, når mange krav kolliderer, og kulturlandskabet ændres voldsomt. Find artiklen her