Biodiversitet og natur: Styrk driften og den politiske forankring

Det grønne fagområde er i orkanens øje. Mange efterspørger natur, og alle mener noget om, hvordan bynatur og biodiversitet skal prioriteres. Så der er brug for en klar, politisk forankret strategi og en stærk drift. De grønne fagfolk i kommunerne – park- og naturforvalterne – oplever i disse år en kæmpe interesse for deres arbejde.  Formand for Park- og Naturforvalterne Jon Pape har skrevet et debatindlæg i den nyeste udgave af Byplan Nyt.

Læs hele artiklen her

Landskabsarkitekterne har momentum

Landskabsarkitekterne har momentum er overskriften i en ny artikel i magasinet LANDSKAB, der giver omtale af finalisterne til Dansk Landskabspris 2021. Artiklen omtaler hvordan landskabsarkitekterne især adresserer samfundsmæssige udfordringer, og er vigtige bidragsydere til den grønne omstilling. 

“Dansk Landskabspris viser, at dansk landskabsarkitektur er i rivende udvikling. Det blev i den grad understreget af jubilæumsudgaven af Dansk Landskabspris, der for 10. gang blev uddelt ved et pris- og debatarrangement i Valencia-bygningen i København i november 2021.

BOGL modtog Dansk Landskabspris for Remiseparken, der er en del af områdefornyelsen af Urbanplanen på Amager. Både vinderprojektet, finalisterne og de øvrige indstillede projekter til Dansk Landskabspris understreger, hvor stærkt dansk landskabsarkitektur står i disse år. Flere af årets indstillinger fokuserer på transformation og social bæredygtighed og illustrerer fra vidt forskellige vinkler og udgangspunkter, hvordan landskabsarkitekturen evner at styrke og forny hele byområder.”

Les hele artikelen om både vinderprojektet Remiseparken, og de øvrige finalistprojekter her

Sammen skaber vi det bedste sted 

Danske Parkdage 2021 i Faaborg-Midtfyn var en tour de force i, hvilken betydning natur og grønne område kan have for livskvalitet og bosætning.  Og for arbejdet med udsatte grupper. Et budskab til park- og naturforvalterne er at have fokus på samarbejder og på borgere, der ikke selv kommer ud i naturen.  

Af cand. techn. soc. Michael Nørgaard 

Med en Corona-forsinkelse på 1 år kunne borgmester Hans Stavnsager d. 15. september 2021 byde velkommen til Faaborg-Midtfyn Kommune, der var værtskommune for årets udgave af Danske Parkdage. Sidste udgave af Parkdage i 2019 var i samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme på Frederiksberg, så park- og naturforvalterne kommer både rundt i landet og i de forskellige discipliner i den grønne forvaltning. 

Borgmester Hans Stavnsager konstaterede, at det grønne betyder noget, når man skal bosætte sig og blive boende. En vinkel man selvfølgelig er særlig opmærksom på i disse år, hvor bosætningen er ujævnt fordelt og folk søger mod de større byer i Danmark. 

– De grønne rum er vigtige for at skabe livskvalitet. Vi har rigtigt mange brugs- og driftsaftaler med foreninger og fællesskaber af borgere, der selv tager ansvar for drift og pleje og vi oplever, at frivillighed omkring det grønne giver mere livskvalitet. Fællesskaber betyder, at man ikke bare bor et sted, men lever der, sagde Hans Stavnsager. Et bærende slogan i kommunens udviklingsstrategi er ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Faaborg-Midtfyn har 52.000 indbyggere fordelt på 4 større byer og 65 landsbyer med mange grønne områder. 

Formanden for Park- og Naturforvalterne Jon Pape konstaterede, at interessen og efterspørgslen for natur, bynatur og parker aldrig har været større, bl.a. fordi det grønne kan bidrage til at løse så mange af velfærdssamfundets udfordringer.  

– Et eksempel er den stigende forståelsen for betydningen af biodiversitet. Park- og naturforvaltere rundt i landet oplever nu, at borgerne klager over, at græsset bliver slået, hvor det modsatte var tilfældet for blot få år siden. Det er nu, at der er klangbund for, at parker og bynatur kan komme højere på den politiske dagsorden, sagde Jon Pape. 

Friluftsliv er livskvalitet 

– Naturen kan noget ganske særligt og danskerne har brug for mere natur for vi tror, at man med mere natur kan skabe meningsfulde fællesskaber og bidrage til at løse nogle af de vigtige udfordringer som ensomhed og stress. Sådan lød budskabet fra direktør Winni Grosbøll, Friluftsrådet, ved åbningen af Danske Parkdage 2021. Med den forståelse slog Winni Grosbøll et af konferencens bærende temaer om sammenhængen mellem sundhed og friluftsliv an. 

Og viden og dokumentation for disse sammenhænge bliver løbende bedre. – Friluftslivet øger den mentale og fysiske sundhed, giver børn bedre selvværd, styrket koncentration, sundhed og motorisk udvikling og 75% af danskerne oplever, at friluftsliv øger deres livskvalitet, sagde Winni Grosbøll, der også kunne fortælle, at adgangen til rekreative områder er det næst vigtigste parameter for, hvor man bosætter sig.  

Winni Grosbøll understregede, at planlægningen for en samlet grøn infrastruktur med bedre sammenhæng mellem natur, landsbyer og byer, er helt afgørende for friluftslivet. Folk flytter på landet for at komme tættere på naturen, men over de sidste årtier er mange markveje og stiforbindelser nedlagt og afbrudt. 

I forbindelse med coronaen har vi set, at den øgede brug af naturen og de grønne områder giver flere konflikter. Det er vigtigt, at vi har for øje, at natur er ikke det samme som idrætsfaciliteter, men der er behov for, at ”infrastrukturen” kan følge med, når der kommer flere mennesker i naturen og så har vi brug for mere natur. Vi har brug for at have fokus på kultur, økonomiske ressourcer og større naturområder, lød budskabet fra Winni Grosbøll. 

Det starter med at skabe et liv for dem der bor der 

Hvad kan kommunerne gøre? Her var budskabet fra Winni Grosbøll, at hvad der er godt for borgerne i kommunen er også godt for turister og gæster og det kan bidrage til erhvervsudviklingen. Sammenhængende stier, der forbinder boligområder og kan gøre det nemt at komme ud, er helt afgørende for friluftslivet. – Vi skal gøre det sunde valg nemt, så vi får bevægelse ind i hverdagen og I skal være ambitiøse og tænke på tværs af forvaltninger og områder som sundhed, dagtilbud, teknik og miljø og planlægge i forhold til den offentlig service. 

Fokus på dem der ikke kommer ud i naturen af sig selv 

Oplægsholder Eva Skytte, Naturkonsulenterne, lagde flere dimensioner til forståelsen af de kvaliteter som natur og friluftsliv kan bidrage med. F.eks. i forhold til traumatiserede familier. – Vi kan se, at naturen gør alle glade. I traumatiserede familier oplever børnene med naturaktiviteter, at forældrene kan noget. Og med handicappede børn oplever vi en kæmpe udvikling af børnene med afsæt i fx fiskeprojekter, fortalte Eva Skytte. 

– Det er vigtigt, at vi tager hensyn til forskellige målgrupper og har et ekstra fokus på de målgrupper, som ikke kommer ud af sig selv. Derfor er det vigtigt med en systematisk tilgang og skabe forskellige samarbejder på tværs i kommunerne og med foreninger og frivillige, lød opfordringen fra Eva Skytte. 

Senere i programmet for Danske Parkdage fik deltagerne bl.a. mulighed for at besøge Pipstorn Skov projektet, hvor der er etableret et samarbejde mellem en privat skovejer og Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har givet meget bedre rekreative muligheder for borgere, foreninger og institutioner. Samarbejdet giver bl.a. mulighed for kurser for stressramte, etablering af MTB-spor, madpakkehytter og overnatningsmuligheder i shelters. 

Onsdagens program bød også på et storslået besøg i Svanninge Bakker og Bjerge, der udover udsynet over det Sydfynske Øhav, er del af Faaborgs-Midtfyns satsning på rekreativt muligheder.  

Sceneskift: Polymeren i Årslev 

På konferencens anden dag rykkede deltagerne fra Faaborg til de noget mere rå omgivelser på Polymeren i Årslev i den nordlige del af kommunen – bare en cykeltur fra bymidten i Odense. 

Faaborg-Midtfyn Kommune købte i 2015 den nedlagte fabrik midt i byen og gav i stedet nøglerne til byens borgere. Her har borgerne skabt det rummelige hus kaldet Polymeren, hvor der er alt fra crossfit, aktivitetssted for veteraner, teater, koncerter, værksteder og butikker side om side. I 2020 modtog kommunen Byplanprisen for udviklingen af Årslev, hvor Polymeren ligger. En vigtig årsag til dette var bl.a. det unikke samspil og partnerskaber med borgere og private aktører.  

Byplanlægger Trine Hedegaard Jensen fortalte om, hvor vigtig Polymeren har været for byen. 

– Alle forstæder har deres særlige DNA. I Årslev blev en nedlagt fabrik bl.a. det, der foldede byens DNA ud og satte retning for byens udvikling. Midlertidige aktiviteter og en lang række store og små partnerskaber har haft afgørende betydning som løftestang i byudviklingen. Fællesskaber og borgerinvolvering har været fundament og katalysator for stedets fortælling og som et vigtigt element i tiltrækningen af nye borgere, sagde Trine Hedegaard Jensen. 

Dilemmaer i den grønne forvaltning 

I stil med ”Sara og monopolet” bød konferencen også på et panel med udvalgsformand, 1. viceborgmester Søren Kristensen (V), Faaborg-Midtfyn Kommune, formand Jon Pape, Park- og Naturforvalterne og bestyrelsesmedlem Mogens Kirkeby, DGI. Et par anonymiserede spørgsmål illustrerede, at øgede friluftsaktiviteter og samarbejdet med frivillige også giver udfordringer og dilemmaer. På den ene side er der store forventninger til, hvad kommunen ordner, men det er også vigtigt, at dialogen med frivillige eller i konfliktsager er smidig og lokal. Ligesom det er vigtigt, at kommunen er stabiliteten, fordi de frivillige vil skifte over tid, lød nogle af de vise refleksioner fra panelet. 

 

Ovenstående er blot et uddrag af de oplæg, som konferencedeltagerne fik. Præsentationerne fra konferencen kan du finde her: Præsentationer Danske Parkdage 2021

Opprioritér bynatur – reportage fra webinar

Grønt Miljøs Lars Thorsen sad med på webinaret om Biodiversitet og naturpolitik. Ifølge hans artikel i Grønt Miljø kom oplægsholderne med en række klare budskaber, heriblandt at opprioritere bynaturen samt få naturen tidligt og aktivt ind i planprocesserne.

Læs hele artiklen i Grønt Miljø eller ved at klikke på billedet herunder.

Få natur og friluftsliv ind i kommuneplanen

I nyeste nummer af Grønt Miljø beretter bestyrelsesmedlem Kristel Hansen om de mange interessekonflikter, der opstår, når natur og friluftsliv foreslås prioriteret i planlægningen. Det øgede fokus på bynatur og friluftsliv bør komme til udtryk, når mange kommuner lige nu arbejder på deres kommende kommuneplan. I Høje-Taastrup Kommune er man i fuld gang. Men om natur og friluftsliv ender i kommuneplanen 2021, det må vi afvente og se.

Læs hele artiklen fra Grønt Miljø ved at klikke på billedet.

Holder park- og naturforvaltere fri på skatteborgernes regning under Corona-krisen?

Biodiversitet i den kommunale drift

Biodiversiteten er i tilbagegang i Danmark, men kommunerne har gode muligheder for gennem egen drift at skabe og understøtte naturen og mangfoldigheden i lokalområderne. Aalborg Kommune sætter fokus på arbejdet med en bevilling til en biodiversitetsmedarbejder og udvikling af driften med fokus på biodiversiteten.

I nyeste nummer af Byplan Nyt fortæller formand Kirsten Lund Andersen om Aalborg Kommunes arbejde med at fremme biodiversiteten lokalt.

”Danmark er med 56 % opdyrket land, det mest intensivt dyrkede land i Europa! Lægger vi veje, byer, infrastruktur m.m. til, så er under 10 % reelt vild natur. På verdensplan er det kun Bangladesh, der overgår Danmark set med den målestok. Prisen er bl.a., at biodiversiteten bliver mindre og at arter og mangfoldighed forsvinder. Siden 1850 er 340 vilde dyre- og plantearter forsvundet og ¼ af alle danske arter er så truede, at vi risikerer at de forsvinder. Så situationen er alvorlig! Udfordringen bliver forstærket af den udvikling vi ser I de større byer. Der bliver bygget tættere og nogle steder bliver de grønne oaser ligefrem ofret til fordel for mere byggeri.”

Kirsten Lund Andersen, Byplan Nyt 1 2020

Læs hele artiklen fra Byplan Nyt her

Hent publikationen: RIG NATUR i Aalborg Kommune – en strategi for biodiversitet

Se hele Byplan Nyt 1, 2020 på Byplanlaboratoriets hjemmeside